Make your own free website on Tripod.com

 

Z

Zahariev, S. Geographical, Historical and Statistical Survey of Tatar-Pazardjik Kaaza /edited by I. Batakliev/. Sofia: Izdatelstvo OF, 1973, 152 pp.

Zlatareva, V. Prostitution as a Social Vice. Sofia: Izdatelstvo "Nov Zhivot", 1936, 340 pp.

Zlatkova, M. Bogdan Filov ~ Life between History and Politics. Sofia: Izadatelstvo "Altea", 2007, 339 pp.